Ser till att skolan blir privat

– dina barn får knäckebröd!

En annan av Alliansens profilfrågor har varit skolan. Detta givetvis eftersom det är allmänt känt att likvärdig tillgång till bra utbildning är den kanske enskilt viktigaste faktorn för ett jämlikt samhälle. Har då Alliansen arbetat för att förbättra allas tillgång till bra utbildning?


Det fria skolvalet infördes redan under högerns förra regeringsinnehavet 91-94 då Carl Bildt var statsminister och Beatrice Ask var skolminister. Det innebar bland annat att friskolor kunde få statlig skolpeng för varje elev, och att varje elev (i praktiken hens föräldrar) kunde välja obegränsat vilken skola eleven skulle placeras i. Skolverket bedömer att det fria skolvalet sannolikt har bidragit till ökade resultatskillnader mellan skolor och en ökad socioekonomisk skolsegregation och därmed till minskad likvärdighet i utbildningens kvalitet. 


Under de senaste åtta åren har Alliansens svar på de försämrade resultaten och den försämrade folkhälsan för eleverna varit framförallt att skapa karriärmöjligheter för lärarna, och betyg från lägre åldrar. Redan nu får svenska elever betyg i sexan, men Alliansen vill införa betyg redan från fjärde klass, trots att ingenting talar för att det ger bättre skolresultat eller bättre hälsa, tvärtom - andelen unga som får psykiatrisk slutenvård har ökat med 30 % mellan åren 2006 och 2011. Sedan Alliansen tillträdde 2006 har också andelen behöriga lärare minskat i skolor där eleverna generellt sett har lågutbildade föräldrar, medan den ökat i skolor där elevernas föräldrar har hög utbildningsnivå.


Alliansens skolpolitik kan alltså inte beskrivas som annat än ett medvetet och aktivt sätt för att snabbt öka och sedan befästa klyftorna, eftersom grundskolan är den plattform som den vuxna sedan kan bygga resten av sitt liv på.


Många av de reformer och förändringar som tas upp här är inte enbart ett resultat av alliansregeringens politik. En hel del initierades av de tidigare socialdemokratiskt ledda regeringarna, men vi menar att den i svensk politik pågående trianguleringen och högerkrafter inom det socialdemokratiska partiet gjort att även detta kan kallas för borgerlig politik. Vårt mål är alltså inte i huvudsak att smutskasta enskilda partier, utan att synliggöra en samhällelig omvandling i borgerlig och kapitalistisk riktning, oftast ledd av nuvarande alliansregering men även inledd/påhejad av det socialdemokratiska partiet.