Om jag ROT:ar bort din inkomst,

för mitt eget badrums skull.

År 2013 kostade RUT och ROT sammanlagt ca 17,5 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter. Det var alltså den summa som staten betalade ut till personer som använt sig av ROT och RUT, vilket framförallt var höginkomsttagare i storstädernas ytterområden.


ROT-AVDRAGET innebär att du får göra avdrag på skatten för investeringar i din privatägda bostad, och har funnits i sin nuvarande form sedan 2008. Avdraget baseras på din beskattningsbara inkomst, vilket innebär att om du har hög inkomst och därmed en högre skattesats kan du göra större avdrag. Avdraget kan uppgå till maximalt 50 000 kronor per år. Avdraget är konstruerat så att det du får göra avdrag för är kostnaden för hantverkarna, inte materialkostnader, något som Alliansen alltså menar ska skapa fler arbetstillfällen. ROT innebär alltså att skattemedlen används för att finansiera privata badrumsrenoveringar, istället för gemensamma simhallar.


RUT-AVDRAGET är byggt enligt samma modell som ROT och infördes 2007. Det är ett skatteavdrag du får göra för så kallade hushållsnära tjänster, det vill säga exempelvis städning, matlagning, barnpassning, trädgårdsarbete och läxläsning. Även här blir resultatet att den som har högre inkomst kan få högre skattereduktion.


RUT-avdraget har framställts som en viktig jämställdhetsreform av Alliansen, eftersom det arbete som avdraget gäller framförallt utförs av kvinnor. Konsekvensen blir dock att de hushåll som har råd kan rädda sina karriärer och sina äktenskap genom att låta andra kvinnor utföra hemarbetet. Genom att lägga ut hushållsarbetet på entreprenad utmanas varken könsmaktsordningen eller klassystemet. Istället fortsätter mäns bristande ansvarstagande att osynliggöras, och kvinnorna behåller ansvaret för hemmet. Högerns så kallade jämställdhetspolitik kan inte kallas feminism. De som arbetar i RUT-branschen har dessutom ofta tuffa arbetsvillkor och svårt att organisera sig fackligt.
Många av de reformer och förändringar som tas upp här är inte enbart ett resultat av alliansregeringens politik. En hel del initierades av de tidigare socialdemokratiskt ledda regeringarna, men vi menar att den i svensk politik pågående trianguleringen och högerkrafter inom det socialdemokratiska partiet gjort att även detta kan kallas för borgerlig politik. Vårt mål är alltså inte i huvudsak att smutskasta enskilda partier, utan att synliggöra en samhällelig omvandling i borgerlig och kapitalistisk riktning, oftast ledd av nuvarande alliansregering men även inledd/påhejad av det socialdemokratiska partiet.